Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI

Genel Türk Tarihi Alanı, doğu ve kuzey Türklüğünün tarihi ile Türkiye dışında yaşayan Türk topluluklarının tarihini içermektedir. Genel Türk Tarihi alanı İslam Öncesi Türk Tarihinden başlamak üzere XIII. Yüzyıla kadar Hun, Göktürk, Uygur devletleri, Orta Asya’da devlet kurmuş diğer Türk boyları ile Karadeniz’in kuzeyinde hüküm sürmüş olan Avrupa Hunları, Bulgarlar, Peçenekler, Oğuzlar, Hazarlar ve Kıpçakların tarihini inceler. XIII-XIX. Yüzyıllar Arasına denk gelen bir diğer alanda ise Türk tarihinin Harezmşahlar, Moğol İmparatorluğu, Çağatay Hanlığı, Altın Orda ve ardılı devletler, Timuriler ve Türkistan Hanlıklarına eğilmektedir. Bu alanda XIX. Yüzyıldan Günümüze Türk Dünyası da incelenerek Batı ve Doğu Türkistan’da yaşayan Özbek, Kazak, Türkmen, Kırgız, Karakalpak ve Uygur Türklerinden başka İdil-Ural bölgesinde yaşayan Tatar ve Başkurtların, Kırım Tatarlarının, Sibirya’da yaşayan Türk topluluklarının ve Kafkasya Türklerinin tarihi de incelenmektedir.

Anabilim Dalı Personeli

Doç. Dr. Özgür YILMAZ