Tarih Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YDİ 101 / YABANCI DİL I***

Sınıf/Yarıyıl: 1/1
Kredi/AKTS: 2/2
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi konuları üzerinde durulur, bunun yanı sıra öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi kazandırılır.


YDİ 102 / YABANCI DİL II***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2
Kredi/AKTS: 2/2
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi konuları üzerinde durulur, bunun yanı sıra öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi kazandırılır.


TDİ101 / TÜRK DİLİ I***

Sınıf/Yarıyıl: 1/1
Kredi/AKTS: 2/2
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencinin Türkçenin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak amaçlanır.


TDİ102/ TÜRK DİLİ II***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2
Kredi/AKTS: 2/2
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencinin Türkçenin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak amaçlanır.


OBDE 102 / BİLİMİN DOĞASI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2
Kredi/AKTS: 2/2
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, eleştirel düşünme, eleştirel düşüncenin bilimsel süreçlerdeki konumu gibi konular irdelenir ve eleştirel düşünce metotları kapsamında metin analizi yapılır.


GİR 101 / GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2
Kredi/AKTS: 2/3
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “Yaratıcılık”, “yenilik”, “girişimcilik” kavramlarının tanımları yapılır ve kapsamları incelenir. Girişimciliğin, yenilikçi düşüncenin ve rekabetçiliğin önemi anlatılır.


OYDİ 201 / AKADEMİK İNGİLİZCE I***

Sınıf/Yarıyıl: 2/3
Kredi/AKTS: 2/3
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Bu beceriler için gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durulur, ayrıca uygulama çalışmaları yapılır.


OYDİ 202 / AKADEMİK İNGİLİZCE II***

Sınıf/Yarıyıl: 2/4
Kredi/AKTS: 2/3
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Bu beceriler için gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durur, ayrıca uygulama çalışmaları yapılır.


TRH 101 / İLKÇAĞ MEDENİYETİ*

Sınıf/Yarıyıl:1/1
Kredi/AKTS:
2/4
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Eskiçağ Mezopotamya uygarlıklarının yanı sıra Anadolu, Ege, Mısır dönemi incelenmektedir.  Dersin önemli bir kısmında kolonizasyon hareketi, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma İmparatorluğu ve uygarlığı tartışılmaktadır.


TRH 102 / ROMA-BİZANS TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:1/2
Kredi/AKTS:
2/6
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders Roma’nın krallıktan imparatorluğa dönüşümüne kadar olan döneminin yanı sıra Doğu ve Batı Roma olduğu dönemi, Kavimler Göçü ve Germen İstilalarını kapsamaktadır. Doğu Roma’nın (Bizans) kuruluşundan yıkılışına kadar geçen süredeki siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik gelişmeler incelenmektedir. On birinci yüzyılda Selçuklu Türklerinin gelişine kadar geçen sürede kadar Anadolu’nun durumu anlatılmaktadır.


TRH 103 / İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:1/1
Kredi/AKTS:
2/6
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Hunların, Göktürklerin, Tabgaçların, Uygurların, Oğuzların, Karlukların ve Orta Asya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarının tarihi incelenmektedir. Ayrıca İskitler-Sakalar, Batı Hunları, Sabarlar, Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar ve Kuzey Karadeniz ile Avrupa’daki diğer Türk devlet ve toplulukları tarihsel açıdan incelenmektedir.


TRH 104 / TÜRK KÜLTÜR TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:1/2
Kredi/AKTS:
2/6
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders Proto-Türklerden başlayarak Hun, Göktürk ve bunlardan sonraki çağları kapsamaktadır. Ders, Türklerin İslam Medeniyeti dairesine girene dek oluşturdukları Türk Bozkır/Atlı göçebe kültür ve medeniyeti incelemektedir.


TRH 105 / İSLAM TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:1/1
Kredi/AKTS:
2/6
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders İslam tarihinin kapsamı ve kaynakları, Hz. Muhammed’in hayatı ve mücadelesi, İslâm’ın yayılarak yeni bir medeniyet oluşturması, Dört halife ve Emevi-Abbasi dönemlerini içermektedir.


TRH 106 / İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ*   

Sınıf/Yarıyıl:1/2
Kredi/AKTS:
2/6
Ön koşul:
Ön koşul yok

Asr-ı Saadet’ten Selçuklu Devletine kadar olan dönemi kapsamaktadır. İslam medeniyetinin kaynakları, siyasî, iktisadî, sosyal ve kültürel gelişmeler, düşünce hayatı ve fikir hareketleri İslam uygarlığının müesseseleri bu dersin ana eksenini oluşturmaktadır.


TRH 107 / OSMANLI TÜRKÇESİ I*

Sınıf/Yarıyıl:1/1
Kredi/AKTS:
4/4
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste transkripsiyon işaretleri, Arapça’daki mastarlar, sülâsî mücerred mastarların ism-i fâil ve ism-i mefûlleri işlenmektedir. Öğrenciler matbu metin okumaya başlamakta ve giriş seviyesinde Osmanlı Türkçesi öğrenmektedir.


TRH 108 / OSMANLI TÜRKÇESİ II*

Sınıf/Yarıyıl:1/2
Kredi/AKTS:
4/6
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste Farsça terkipler, metin okuma, mübâlağa ism-i fâil, sıfat-ı müşebbehe, ism-i tafdîl ve ism-i tasgîr, ism-i mensub, ism-i âlet, Hicrî, Rûmî ve miladî takvimler, sayılar, ism-i zaman, ism-i mekan, Arapça ve Farsça zamirler ve edatlar, Farsça son ekler ve kelime bilgisi öğretilmektedir. Öğrenci ileri seviye Osmanlı Türkçesi metin okuma için gerekli bilgileri edinmektedir.


TRH 109 / TARİH ARAŞTIRMALARI YÖNTEMİ*

Sınıf/Yarıyıl:1/1
Kredi/AKTS:
4/6
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında tarih biliminin gelişimi, alt dalları ve yararlandığı bilgi türlerinin yanı sıra ana kaynakları, temel bibliyografik ve ansiklopedik araçları kullanma şekilleri öğretilmektedir.


TRH 201 / ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
2/2
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders, Roma devletinin yıkılışından on üçüncü yüzyıla kadar Avrupa’da meydana gelen siyasal gelişmeleri incelemektedir. Dersin kapsamında kurulan devletlerin genel özelliği, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına tesir eden dini ve iktisadi faktörlerin yanında Ortaçağ zihniyetinin değişmesine etki eden siyasi, dini, fikri oluşumlar ele alınmaktadır.


TRH 202 / TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
2/4
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Malazgirt Meydan Muharebesi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın önderliğinde Türkiye Selçukluları’nın kuruluşu tartışılmakta ve Türkiye Selçuklu sultanlarının faaliyetleri, Miryakefalon Savaşı, Moğol İstilası ve Türkiye Selçukluları’nın yıkılışı anlatılarak öğrencinin Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasî tarihinin temel bilgilerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.


TRH 203 / BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
4/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Abbasilerin zayıflamasından itibaren kurulan devletler, Selçukluların tarih sahnesine çıkışı ve bu ortamda İslam dünyasının genel durumu anlatılmaktadır. Ayrıca Anadolu, Suriye, Kirman, Irak, Suriye Selçukluları siyasi ve sosyal tarihi, Doğu Anadolu Türk Beylikleri tarihi bu dersin kapsamında yer almaktadır.


TRH 204 / OSMANLI TARİH METİNLERİ II*

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
2/5
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında buyuruldu, telhis, takrir, arz, fetvâ, i`lâm, hüccet, vakfiye gibi Osmanlı Türkçesi paleografi metinlerinin çeşit ve özellikleri anlatılmakta ve öğrencinin bu metinleri okuması istenmektedir. Böylece öğrencinin arşiv belgelerine aşinalığı sağlanmakta ve okuyabilmesi hedeflenmektedir.


TRH 205 / OSMANLI TARİH METİNLERİ I*

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
2/5
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders diplomatik aklâm-ı site (altı çeşit yazı) ile Osmanlılar tarafından kullanılan diğer yazıların (ta’lik, divanî, siyakat, rik’a) yanı sıra belgelerde kullanılan tuğra, pençe, kuyruklu imza, mühür gibi alâmetler hakkındadır. Bu ders neticesinde öğrencinin ileri düzeyde Osmanlı Türkçesi paleografi metinleri okuyabilmesi hedeflenmektedir.


TRH 206 / OSMANLI TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
2/4
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu dersin kapsamında on beşinci yüzyıl sonunda Osmanlı Devleti’nin siyasi durumu,  II. Bayezid Dönemi Osmanlı-Safevi-Memluk münasebetleri, I. Selim Doğu Politikası, Çaldıran Savaşı, I. Süleyman Dönemi, II. Selim, III. Murad ve III. Mehmed dönemlerinde başlıca siyasi meseleler, Celali isyanları ve bu isyanların Osmanlı toplum hayatına etkisi ve sonuçları yanında Osmanlıların merkezi yönetimi güçlendirme çabaları, Kapıkulu-Sekban çatışması, Genç Osman Dönemi ve IV. Murad Dönemi incelenmektedir.


TRH 207 / YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ*

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
4/5
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders Dinler Tarihi’ne giriş, Dinler tarihinin meselelerini, Uzak Doğu dinlerini,  Zerdüştlük ve Sabiiliği, Museviliği, Hıristiyanlığı, İslamı, yeni dini hareketleri, misyonerliği ve dinler arası diyaloğu ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi alanını ve yöntemlerini kapsamaktadır.


TRH 208 / YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
4/5
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste 1453 ile 1789 yılları arasında Avrupa’da meydana gelen siyasî, askerî, iktisadî, sosyal ve kültürel gelişmeler/değişim, dönüşümler,  Modern Avrupa’nın oluşum süreci,  Coğrafî keşifler, sömürge/yayılma şekilleri ve bunun dünya tarihine etkisi yanı sıra Türk tarihine etkisi, Hümanizm, Rönesans, Reform, Aydınlanma, din ihtilalleri, siyasî yapılardaki değişim, nüfus hareketleri; veraset savaşları, Avrupa’da güç dengesi, Otuz Yıl, Dokuz Yıl, Yedi Yıl Savaşları, Avrupa’da yaşanan bilimsel gelişmeler, eğitim tarihi ve gündelik hayat ve tarımsal faaliyetler tartışılmaktadır.


TRH 209 / OSMANLI TARİHİ-I*

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
4/4
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Fatih Sultan Mehmed döneminin sonuna kadar olan süreç ele alınmaktadır. Ayrıca 1299-1481 yılları arasında Osmanlıların kuruluşlarından itibaren içinde bulundukları siyasi olaylar, bunların sebepleri ve sonuçlarının kaynaklar ışığında incelenmektedir.


TRH 251 / SOSYAL ANTROPOLOJİ**

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Antropoloji çalışmalarının niteliği, kültürün kavramı, toplumsal kimlik, ekonomik sistemler, cinsellik, aile, akrabalık, toplumsal gruplar ve tabakalaşma, siyasi güç ve aygıtları, örgütlenme, ruhanilik, din ve doğaüstü güçler, sanat, değişim süreçleri, küresel sorunlar, yerel bilgi ve tepkiler incelenmektedir ve öğrencinin disiplinlerarası yöntemlere aşina olması sağlanmaktadır.


TRH 252 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Haçlılar kavramı ve Haçlı Seferleri düşüncesinin doğuşu, mezkur seferlerin kaynakları, 1096-1272 yılları arasında meydana gelen dokuz Haçlı Seferi ve bunları hazırlayan sebepler ve küresel sonuçları incelenmektedir.


TRH 253 / İLKÇAĞDA MEZOPOTAMYA**

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste Mezopotamya bölgesinin uygarlık sürecindeki rolü, Sümer şehir devletleri tarihi ve kültürü yanında Akkadların yükselişi, III. Ur dönemi, Samiler ve krallıkları Kas, Kut ve diğer dağ kavimleri ele alınmaktadır.


TRH 254 / ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında 1071 Yılında kazanılan Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’da başlayan Türk yerleşimi ve Türkiye Selçukluları döneminde öncesindeki Saltuklular, Artuklular, Mangücekliler ve Danişmendliler ile başlayan siyasi yapı incelenmektedir. Aynı zamanda Batı Anadolu’da kurulan Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Osmanoğulları, Saruhanoğulları, Hamidoğulları beylikleri ve bu beyliklerin siyasi ve kültürel hayatları ele alınmaktadır.


TRH 255 / İLKÇAĞDA EGE ve YUNAN TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Ege ve Eski Yunan Tarihinin kaynakları, Ege coğrafyası, Ege dünyasının tarih öncesi kültürleri, Girit (Minoslar), Akhalar (Mikenler), Troya, Miken, Aioller, İyonlar, Dorlar, Karanlık Çağ ve Homeros Çağı incelenmektedir. Ayrıca Perslerin Yunanistan Seferi, Pers Savaşları, Delos Birliği, Perikles Dönemi, Peloponnesos Savaşları, Hellenistik Dönem ve Roma etkisi altında Ege ve Yunanistan kültürel, entelektüel ve siyasi tarih kavramlarıyla incelenmektedir.


TRH 256 / MOĞOL TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders, Moğolların ilk dönemleri, Timuçin dönemi ve imparatorluğun kuruluşu, Cengiz Han’ın seferleri ve devleti kurup idari, içtimai ve askeri düzene sokması yanında Cengiz’in ölümünden sonraki siyasi ve askeri gelişmeleri ele almaktadır. Aynı zamanda Cengiz Yasası, Moğol idari ve askeri teşkilatı, töreleri ve inançlarını analitik düzlemde ele alarak tartışmaktadır.


TRH 257 / TARİHİ COĞRAFYA**

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Tarihi coğrafyanın tanımı ve metodu hakkında bilgi verilen bu derste coğrafî disiplin içerisinde mekân/yer kavramına bağlı kalarak coğrafya ile insan arasında etkileşimin ifade edilmektedir. İlkçağlardan modern dönemlere uygarlıkların ve devletlerin kuruldukları sahaları ve etki altına aldıkları bölgeleri coğrafi olarak tanımlayan görsel malzeme sunulmaktadır. Dersin geniş kapsamı içinde Eskiçağ, Ortaçağ, Avrupa medeniyetlerinin coğrafyası yanında Türklerin Tarihi coğrafyası anlatılmaktadır.


TRH 258 / ORTAÇAĞDA KAFKASYA**

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste Kafkasya’nın coğrafi yapısında ve stratejik öneminde başlayarak, bölgenin eski sakinleri, Ortaçağ’da bölgede devletler ve oraya hâkim olan siyasi yapılara odaklanılmaktadır. Ermeni, Gürcü Türk, Roma, Sasani ve diğer unsurların siyasal ve kültürel münasebetleri incelenmektedir.


TRH 259 / PERS ve SASANİ TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında İran coğrafyasındaki Medler ve Persler, Perslerin Med ve Lidyalılar ile münasebetleri, gerilemesi ve yıkılışı siyasi gelişmeler ışığında incelenmektedir. Aynı zamanda Persler’de devlet yönetimi, ekonomi ve toplumsal yapı ve din kavramsal ve analitik çerçevede ele alınmaktadır. Sasani Devleti’nin kuruluşu, Sasani-Roma münasebetleri, Sasanilerin yükseliş ve duraklama devirleri, Akhunlarla münasebetleri, Göktürklerle ilişkileri bu ders kapsamında incelenirken Sasanilerin devlet teşkilatı ve kültürü de yukarıda bahsedilen çerçevede ele alınmaktadır.


TRH 260 / ORTAÇAĞDA AKDENİZ**

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste Ortaçağ Akdeniz dünyasındaki siyasi, askeri ve ekonomik ilişkiler incelenirken bu alandaki kaynakların analizi yapılacaktır. Akdeniz dünyasındaki Venedik ve Cenevizli tüccarlar, korsanlık ve Bizans, Akdeniz dünyasının birliğine yönelik tartışmalar ele alınacaktır.


TRH 261 / ESKİÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI**

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Eskiçağ tarihinin kaynak eserleri ve bu eserlerin tetkik ve tanıtımı incelenecektir. Eskiçağ tarihinin yazılı kaynakları ve bunların Eskiçağ tarihi araştırmalarındaki önemi, anıtlar, yazıtlar, kitabeler, yazma eserler, destan, efsane ve mitolojiler, maddi kültür kalıntıları gibi konular üzerinde çalışılarak tartışılacaktır. Böylelikle öğrencilere, Eskiçağ kaynaklarının akademik yazımda verimli bir şekilde kullanımı kavratılacaktır.


TRH 262 / İLK ve ORTAÇAĞDA KARADENİZ**

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu dersin kapsamında Karadeniz havzasının sınırları ve Karadeniz’deki ilk yerleşimler, Gaşkalar, Kimmer ve İskitler Dönemi, Karadeniz’de Grek Koloni dönemi, Karadeniz’deki diğer halklar, Kohlar, Driller, Makronlar, Mossionikler, Haibler, Tibarenler anlatılacaktır. Aynı şekilde Güney Karadeniz’deki Bithynia, Paphlagonie, Pontus ve Kolkhis bölgeleri, Karadeniz’de Med ve Pers hâkimiyeti, Makedonya Krallığı’nın hakimiyeti, Pontus Krallığı Dönemi, Karadeniz’de Roma hakimiyeti, Bizans Hakimiyeti Devrinde Karadeniz, Kommen Krallığı, Karadeniz’de ilk Türk yerleşmeleri, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Döneminde Karadeniz, Erken Osmanlı döneminde Karadeniz Bölgesi bu dersin kapsamındadır.


TRH 263 / ESKİÇAĞ ANADOLU UYGARLIKLARI**

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Anadolu’nun jeopolitik konumu yanında Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular, İonyalılar incelenecektir. Bu ders öğrencilere Ege uygarlıklarının evrelerini, arkeolojik ve epigrafik verilerin desteğinde öğrencilere tanıtacaktır.


TRH 264 / HİNDİSTAN TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Hindistan tarihinin önemli başlıkları sayılabilecek dönemler ve imparatorluklar (Erken İndüs Uygarlığı, Ârîler, Ganj Uygarlığı, Magadha Krallığı, Pers ve Makedon Hakimiyeti, Maurya Krallığı, Küçük Krallıklar devri, Kuşanlar, Gupta İmparatorluğu, Akhunlar, Haşra Krallığı ve Sonrası, İslamiyet’in Hindistan’a Yayılması, Gazneli Dönemi, Gurlular, Delhi Sultanlığı, Behmenî Sultanlığı, Babürler, Hindistan’da Racalar dönemi, Coğrafi Keşifler ve Hindistan, Hindistan’da İngiliz Yönetimi, Bağımsızlık Arayışları ve Hindistan’ın Bağımsızlığı) tartışılacaktır.


TRH 265 / ESKİ MISIR TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Eski Mısır tarihi ve arkeolojisinin ana hatları sayılabilecek Mısır’da ilk hanedanlar, Yukarı ve Aşağı Mısır’ın Birleşmesi anlatılacak ve Yukarı ve Aşağı Mısır ve Nil Nehri’nin etkilerine dair coğrafi bilgiler verilecektir. Arkeolojik kazı alanları ve tekniklerinden örnekler, mumyalama ve özellikleri, Mısır hanedanlık sistemi ve öteki dünya inancı, matematik, tıp ve mimaride Mısır izleri bu dersin içeriğinin önemli başlıklarıdır.


TRH 266 / İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Türk hanedanı olan İdil Bulgarlarının siyasi tarihi, Karahanlı hanedanının kuruluşu, Türklerin İslamiyeti kabulü ve sonuçları, Gazneliler hanedanının kuruluşu, Gazneli-Samanoğulları ilişkileri, Karahanlıların Maveraünnehr’i zabtı,  Karahanlı-Gazneli ilişkileri, Hind seferleri, hanedanın Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılması, Gaznelilerin Selçuklu yönetimine girmesi, Karahanlı-Selçuklu ilişkileri, Karahanlıların Selçuklulara tabi olması, Karahıtayların Orta Asya’yı istilası, Karahanlı hanedanının sonu, Karahanlı devri kültür hayatı ve devlet teşkilâtı, Gaznelilerin yıkılması, Gazneliler devri kültür hayatı incelenmektedir.


TRH 267 / HELEN ve ROMA DÖNEMLERİNDE ANADOLU**

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Diadokhoslar yönetimindeki Anadolu, Hellenistik krallıklar, Ptolemaios, Seleukos, Pergamon, Galatlar, Bithynia, Pontos, Kappadokia, Armenia, Kommagene, Parthia krallıkları, Roma İmparatorluğu yönetiminde Anadolu, Julius-Claudius’lar Dönemi (MÖ 27-MS 68), Flaviuslar Dönemi (MS 69-96), Antoninuslar Dönemi (MS 98-193),Severuslar Dönemi (MS 193-235), Asker İmparatorlar Dönemi (MS 235-284), Tetrarfli Dönemi (MS 284-324), Constantinuslar Dönemi (MS 324-363), Valentinianus Hanedanlığı (MS 364-379), Thedosius Hanedanlığı (MS 379-450) ve Hellen ve Roma döneminde Anadolu’daki kültür ve uygarlık başlıkları tartışılacaktır.


TRH 268 / SELÇUKLU KÜLTÜR ve MEDENİYETİ**

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders bozkır devlet modelinden İslami-Türk devlet modeline geçiş, Selçuklu devlet idaresi, Selçuklularda hükümdarlık anlayışı, saray teşkilatı, hükümet işleri, ordu teşkilatı, toplumsal yapı ve toprak idaresi, sosyal ve iktisadi hayat, dini hayat, selçuklu müesseseleri, medreseler, hastaneler, kervansaraylar, ilim hayatı, mimari ve güzel sanatlar başlıklarını içermektedir.


TRH 269 / GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI**

Sınıf/Yarıyıl:2/3
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Türk tarihine yönelik çalışmaların başlaması, ilk tarihi araştırma eserler, Türk tarihine ışık tutan kaynakların tanıtılması ve bunlara yönelik yapılan çalışmaların öğrencilere öğretilmesi planlanmaktadır. Böylelikler Türkler hakkındaki arkeolojik veriler, Çin kaynakları, Hint kaynakları, Yahudi, Arap ve İran kaynakları Türklerin kendi eserleri incelenecektir.


TRH 270 / BİZANS TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:2/4
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Roma İmparatorluğu’nun son dönemleri, Bizans sentezinin unsurları, Konstantinus ve İstanbul’un kuruluşu, Justinianus dönemi, Herakleios Hanedanı dönemi, ikonoklast hareket, Amorium hanedanı, Makedonya hanedanı dönemi, XI. Yüzyılda Bizans, Türkler ve Haçlılar, Komnenoslar Hanedanı Dönemi, IV. Haçlı Seferi ve sonuçları, İznik Laskaris İmparatorluğu, Palaiologoslar Hanedanı dönemi, Bizans İmparatorluğu’nun çöküşü incelenecektir, bu içerikle birlikte öğrencilere Bizans tarihinin ana hatları öğretilecektir.


TRH 301 / OSMANLI TARİHİ III*

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
4/6
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste 1623-1789 tarihleri arasındaki önemli siyasi hadiseler verilecektir. 1683 İkinci Viyana Kuşatması sonrası gelişmeler, Karlofça Antlaşması ve Sonrası, Osmanlı-Rus Çatışması ve Prut Savaşı, Osmanlı-Venedik ilişkileri, Lale Devri, Osmanlı Devleti’nin Batı ve Doğu siyaseti, Osmanlı-Rus Savaşı ve Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti’ndeki iç gelişmeler durumu bu dersin ana başlıklarıdır.


TRH 302 / OSMANLI TARİHİ IV*

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
4/6
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste Sultan III. Selim’den başlayarak, Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesine kadar geçen süreçteki Osmanlı tarihinin ana konuları ele alınmaktadır. 1789-1909 yılları arasında siyasi, askeri ve sosyal hadiselerin üzerinde genel hatlarlarıyla durulmaktadır. Avrupa tarihine de atıflarda bulunarak mukayeseli bir Osmanlı-Avrupa tarihi anlatılacaktır.


TRH 303 / YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
2/4
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’nın durumu, devletler arası rekabet, Yedi Yıl Savaşları, Fransız İhtilali, Napolyon’un Avrupa Savaşları, Alman ve İtalyan Birliği, Avrupa’da çıkan ihtilal ve isyanlar incelenecektir. Bu gelişmelerin dünyanın siyasi, iktisadi ve sosyal hayatındaki tesirleri üzerinde durulacaktır.

TRH 304 / OSMANLI SOSYAL ve İKTİSADİ TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
2/6
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında klasik dönem Osmanlı devlet anlayışı, toplum yapısı, kesimleri ve hukuki statüler, iktisadi düzen ve işleyişi incelenecektir. Dolayısıyla ders içeriğinde hazine ve maliye yapısı ve teşkilatı, toprak türleri, mülkiyet hakları ve tasarrufları, loncalar ve devlet ile olan münasebetleri, iç ve dış ticaret, gümrükler, para düzeni, darphanelerin işletilmesi gibi meselelerin yanında vakıf teşkilatı ve işleyişleri bulunmaktadır. Ayrıca 16.yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı’nın yaşamış olduğu değişim ve dönüşüm süreci, modernleşme dönemi olarak tanımlanan dönemde -on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllar- Batı Avrupa’da meydana gelen büyük gelişmelerin, Osmanlı Devletine olan yansımaları ve Osmanlı bürokrasisinin bu gelişmelere tepkisi tartışılacaktır.

TRH 305 / TÜRKİSTAN TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
2/4
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste Orta Asya’da kurulup daha sonra Yakın Doğu, Kafkasya ve Karadeniz’in kuzeyinde ve Hind yarım adasında varlığını sürdüren Türk/Moğol Devletlerinin (Cengiziler, Altınordu, İlhanlı, Çağatay, Timurlular, Babürlüler ile Kırım, Kasım, Kazan, Astragan, Hive, Buhara, Özbek, Şeybani, Lenkeran, Şeki, Şirvan, Karabağ, Nahcivan ve Revan Hanlıkları) siyasi, sosyal ve kültürel tarihleri incelenecektir.

TRH 306 / OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ*

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu dersin içeriği on yedinci yüzyıl Osmanlı Devleti’nin sosyal ve siyasal yapısını, Osmanlı’daki değişim fikrini ve Lale Devri Osmanlıdaki yenileşme hareketlerini kapsamaktadır. Bu çerçevede on sekizinci yüzyıl yenileşme hareketlerinin genel karakteri, III. Selim, II. Mahmut, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet’in ilanı ve bunların Osmanlı Devleti’nde meydana getirdiği değişimleri kapsamaktadır.

TRH 307 / KLASİK DÖNEM OSMANLI KURUMLARI*

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
2/4
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders, Osmanlı devletinin kuruluş sürecinde kurumların doğuşunu, on altıncı yüzyıla kadar Osmanlı kurumlarının tarihsel değişim ve dönüşümlerini, Osmanlı merkez ve taşra teşkilâtının gelişimini, Osmanlı merkez ve saray teşkilâtını, Osmanlı ordusunu, Osmanlı ilmiye teşkilâtını, sosyal ve adalet kurumlarını, Osmanlı kurumlarındaki değişim ve bunun sebeplerini kapsamaktadır. Dönemdeki siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerinin kurumlar üzerindeki tesirlerini tartışmaktadır.

TRH 308 / TARİH SEMİNERİ*

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste öğrencinin makale yazımı konusundaki süreçler öğretilmektedir. Öğrencinin öğretim elemanı rehberliğinde, uygulama için konu belirlemesi, kaynakları tespit etmesi, araştırma aşamalarını tayin etmesi, kaynak toplaması ve kaynakların değerlendirilerek yazma aşamasına geçmesi, araştırma sonuçlarının dinleyici önünde sunması beklenmektedir.

TRH 351 / SÖMÜRGECİLİK TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu dersin ana başlıkları Yeniçağ öncesinde gerçekleştirilen kolonyalist hareketler, Coğrafi Keşifler öncesinde Avrupa’nın genel siyasi ve ekonomik durumu, on beş ve on sekizinci yüzyıllar arasındaki sömürgecilik faaliyetleri, on dokuzuncu yüzyılda sömürgecilik, Kuzey ve Güney Amerika’da dekolonizasyon, sömürge yöntemleri ve araçları, oryantalizm ve küreselleşme olarak sıralanabilir.

TRH 352 / OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI**

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Osmanlı ana kaynaklarından vakanüvisler başta olmak üzere temel arşiv kayıtları arasında genel bir sınıf teşkil eden mühimme, şeriyye sicilleri ve diğer belgelerin tarihsel değerleri, Osmanlı tarihinin yerli ve yabancı kaynağı olarak seyahatnameler, yabancı tarihler, yurtdışı arşiv kaynaklarıyla birlikte tartışılacaktır.

TRH 353 / OSMANLI ARŞİV VESİKALARI**

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste Osmanlı arşivleri ve arşiv araştırma metotları, defter ve belge tasnifleri ve belgelerin diplomatik özellikleri öğretilmektedir. Bunların yanında Osmanlı diplomatiğinin temel nitelikleri, aklam-ı sitte ve diğer yazılar, tarihi süreçte oluşan defter ve belge koleksiyonlarının temel özellikleri, belgelerde kullanılan işaret ve mühürler, belge türlerinin tarihi süreç içerisindeki geçirdiği değişimler ve teşekkül süreçleri, örnek belgeler eşliğinde ele alınmaktadır. Belgeler sadece şekil açısından değil muhteva, dil ve üslup açısından incelenmektedir.

TRH 354 / OSMANLI İKTİSAT TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında İktisat Tarihi’nin doğuşu ve genel çerçevesi, Osmanlı dünyasında üretim-tüketim ilişkilerinin temel dinamikleri, tarım politikaları, küçük ölçekli üretim, vergi sistemi, Osmanlı sanayisi ve sanayileşme çabaları, kapitalist dünya ekonomisinin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri, madencilik, Tanzimat ve Islahat fermanlarının iktisadi-mali boyutu, Osmanlı para düzeni, Osmanlı’da şirketleşme, bütçe, bankacılık, tahvil ve hisse senetleri, borsa, sigorta, patent, demiryolları ve uluslararası sermayenin siyasi ekonomik rekabeti, Osmanlı’da mali bunalımlar ve dış borçlanma sürecinin başlaması, 1875’te mali iflas ve ardından 1881’de Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin ve ticaret ve sanayi odalarının kurulması, Osmanlı’da işçi hareketleri, yerli müteşebbis ve sermayedar oluşturma gayretleri incelenecektir.

TRH 355 / TÜRK SANAT TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Türk Sanatının ilk eserleri Hun ve Göktürk sanatları, Uygur sanatı ve ürünleri, İlk Müslüman Türk devletlerinde sanat ve başlıca mimari eserler, Büyük Selçuklu Sanatı, Anadolu Selçuklu Sanatı, Beylikler Sanatı ve Osmanlı Devri Sanatı, tarihi gelişim sürecinde mimari ve diğer sanat dallarındaki ve zaman içinde görülen değişimler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TRH 356 / OSMANLI KURUMLARI TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Osmanlı padişahı, yönetici elitleri ve divanı başta olmak üzere merkez ve taşra devlet yapısının klasik dönemdeki nitelikleri ve Osmanlı kurumlarının, Avrupalı paydaşları ile benzerlik, farklılık ve etkileşimleri incelenecektir. Bu kurumlardaki dönüşümün siyasal ve yönetsel nedenleri ve yeni kurumların doğuşu küresel gelişmeler bağlamında tartışılacaktır.

TRH 357 / OSMANLI DİPLOMASİSİ TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste öncelikle diplomasi kavramı ve ortaya çıkışı, modern öncesi ve modern dönemdeki diplomasi kavramları incelenecektir. İlerleyen süreçte ders, Osmanlı Devleti’nin dış ilişkilerinin gelişimini, diplomasi anlayışının gelişimini diplomasi kaynakları ve siyasi yapı ve düşünceler üzerinden analiz edecektir. Ayrıca Osmanlı diplomasisini icra eden kurumlar ve bu kurumların Cumhuriyet Türkiye’sine etkileri gözlemlenecektir.

TRH 358 / DÜNYA SAVAŞ TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders, savaş kavramını Eskiçağ’dan II. Dünya Savaşı sonuna kadar ele almaktadır. Bu bağlamda Eskiçağ’ın önemli komutanları, Ortaçağ’da din savaşlarının ortaya çıkışı, Avrupa şövalyeliği, İslam ordularının yükselişi, Yeniçağ’da top teknolojisi ve değişen savaş stratejileri, Avrupa’daki modern ordular ve savaşlar, Sanayi Devrimi çağındaki savaşlar ve I. ve II. Dünya Savaşları gibi meseleler ele alınacaktır.

TRH 359 / TÜRK ŞEHİR TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Şehir Tarihi çalışmalarının tanımı, kuramları ve kaynakları, kentlerin oluşumu ve tarihsel gelişimi anlatılacak ve analitik çerçeve çizilerek Türk şehirlerinin tarihleri tartışılacaktır. Bu bağlamda Anadolu’da Osmanlı öncesi kent mirası, Osmanlı başkentleri,  Osmanlı taşra kentleri, mahalleler, konutlar ve sakinleri, kentlerin dönüşümü, modern belediyecilik ve Osmanlı örnekleri gibi konular irdelenmektedir.

TRH 360 / OSMANLI ASKERİ TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste Askeri Tarih alanının tanıtımı, kaynakları, kavramları ve tartışmaları tarihsel süreç içinde ortaya koyularak analitik bir çerçeve çizilecektir. Sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk düzenli askeri birlikler, askere alım, finansman meseleleri siyasi ve ekonomik konjektürle birlikte değerlendirilecektir. Osmanlı Devletinde askeri alanda yenileşme hareketleri, yeniçeriliğin kaldırılması, Nizâm-ı Cedid ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye gibi konular tarihsel süreç ve yapılar aracılığıyla tartışılacaktır. Osmanlı Devleti’ne gelen yabancı askerî misyonlar ve teknoloji transferi (1826–1918), askeri okulların açılması ve Zaptiye Teşkilatı’nın kurulması vb. yenilikler tartışılacaktır.

TRH 361 / KARADENİZ’İN KUZEYİNDEKİ TÜRK DEVLETLERİ**

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders dördüncü ve on sekizinci asırlar arasında Karadeniz’in kuzeyinde hüküm süren Türk kavimleri ve devletlerinin tarihini kapsamaktadır. Dersin temel konuları şunlardır: Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk kavimleri hakkında genel bilgiler; Batı Hunları; Avrupa Avarları; Hazar Kağanlığı; Peçenekler; Uzlar, Berendiler ve Karakalpaklar; Kumanlar (Kıpçaklar); İdil Bulgarları Hanlığı; Kazan Hanlığı; Kırım Hanlığı; Astarhan Hanlığı; Nogaylar.

TRH 362 / RUSYA TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok**

Bu ders kapsamında Rusya’nın coğrafyası, Slav halkları ve dilleri, yazılı kaynakları, Hristiyanlığa geçiş, kilise ve keşiş hareketleri, siyasî tarih ve Rusya modernleşmesi konuları incelenmektedir. Siyasî tarih kapsamında Kiev Rusya’sı, Romanovlar ve Petro gibi figürlere yer ayrılacaktır. Böylece öğrencilerin Rusya tarihinin siyasi, kültürel, dini ve askeri tarihini ana hatlarıyla kavraması amaçlanmaktadır.

TRH 363 / YENİÇAĞ AKDENİZ DÜNYASI TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öncelikle öğrencinin karşılaştırmalı, bağlantılı ve küresel tarih yöntemlerine aşina olması ve Akdeniz’in birliği gibi tarihyazımındaki önemli tartışmalardan ve on yedinci yüzyıl küresel krizi gibi güncel tarih paradigmalarından haberdar olması sağlanacaktır. Bu çerçevede Osmanlı, Memluk, Venedik, Habsburg, Ceneviz ve diğer Akdeniz imparatorluklarının arasındaki siyasi, askeri, dini ve ideolojik rekabet ele alınacak, bu imparatorlukların söylemsel mücadelesi, emperyal ve dini kategorilerin tarihsel aktörler aracılığıyla dönüşmesi irdelenecektir. Dolayısıyla Akdeniz kentleri, entelektüel hayatı, kültürel etkileşimleri, ekonomik ilişkileri ve bu imparatorlukları içsel ve küresel düzeyde dönüşümlere uğratan iklim krizleri ve salgın hastalıklar tartışılacaktır. Akdeniz’in erken modern dönemde önemini yitirmesiyle ders nihayete erecektir.

TRH 364 / YEREL TARİH ARAŞTIRMALARI**

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu dersin içeriğini yerel tarihçilik kavramının ve yöntemlerinin tanıtımı, Sosyo-ekonomik tarih yazımı, Türkiye’de yerel tarihin gelişimi, yerel tarih çalışmalarına dair örnekler, yerel tarih araştırmalarında kullanılacak temel ve ikinci el kaynaklar, bir bölgenin demografik, siyasi, ekonomik, dini, mimari, sanatsal ve sosyo-kültürel yapısını ortaya çıkarabilmek için gerekli olan birinci el arşiv belgeleri, defterler, seyahatnameler, salnameler, gazeteler ve diğer basılı malzemeler ve bu materyallerin bölge ve şehir tarihi araştırmalarındaki kullanımı oluşturmaktadır.

TRH 365 / BİLİM TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öncelikle bilimin tanımı ve tasnifi üzerine analitik bir çerçeve çizilecek ve eski dönem uygarlıklarından başlayarak insanlığın düşünce biçiminin nasıl geliştiği, gündelik yaşamın bilgisinin bilimsel bilgi niteliğine nasıl dönüştüğü, farklı bilgi çeşitlerinin insan yaşamındaki yerinin ne olduğu tartışılacaktır. Bu yolla eski uygarlıklar (Mısır, Mezopotamya) Ortaçağ Avrupa’sı, Ortaçağ İslam Dünyası, Rönesans, on yedinci yüzyıl Newton Fiziği, on sekizinci yüzyıl Aydınlanma Çağı ve Sanayi Devrimi, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllardaki bilimsel gelişmeler her dönemin ekonomik, siyasi ve sosyal olaylarıyla bağlantılı olarak düşünülecektir.

TRH 366 / TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI**

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Türkoloji çalışmalarının ortaya çıkışı, gelişimi, amaçları ve tarihyazımını nasıl şekillendirdiği incelenecektir. Bu bağlamda ders şu başlıkları içermektedir: Türkolojinin ortaya çıkışı, Türk tarihi ve kültürüne yönelik ilk çalışmalar, İlk Türkologlar, Türkolojinin gelişmesi, Modern Türkoloji araştırmaları, Batıda ve Rusya’da Türkoloji araştırmaları, Türk lehçeleri tasnifleri, Almanya, Macaristan, İngiltere, Fransa, Rusya, Türkistan coğrafyasında ve Türkiye’de Türkoloji çalışmaları, Türk dili üzerine araştırmalar, Türk tarihi üzerine yapılan araştırmalar, Türk sanatı ve kültürü üzerine araştırmalar.

TRH 367 / ARAPÇA I**

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders öğrenciye Arapçanın temel gramer bilgilerini, yazma ve konuşma yetilerini kazandırma amacı taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda ders şu başlıkları içermektedir: Cümle yapısı, isim cümlesi, isim çeşitleri: Marife nekre isimler, müzekker ve müennes isimler, müfred, müsenna ve cemi isimler, ismin çekimi, fiil cümlesi, fiil çeşitleri. Kendini tanıtma, yer sorma ve gündelik hayatta gerekli ifadeler.

TRH 368 / ARAPÇA II**

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders öğrenciye Arapçanın temel gramer bilgilerini, yazma ve konuşma yetilerini kazandırma ve geliştirme amacı taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda ders şu başlıkları içermektedir: İsim cümlesinin kuruluşu ve öğeleri, müştak isimler, masdarlar, fiil cümlesinin kuruluşu, meçhul fiilin yapılışı, naib-u fail, ziyadeli bablar, muzari fiilin nasb ve cezm hali, yer ve mekan zarfları, sayılar (20-100), günlük diyaloglar.

TRH 369 / FARSÇA I**

Sınıf/Yarıyıl:3/5
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders öğrenciye Farsçanın temel gramer bilgilerini, yazma ve konuşma yetilerini kazandırma amacı taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda ders şu başlıkları içermektedir: Sarf bilgileri, okuma alıştırmaları, isim, isim çekimi, sıfat, sıfat çeşitleri, cümle ve cümlede sıfat, zamir (Anlam ve yapılarına göre), fiil konusuna giriş, zaman ve kip, anlam nitelikleri ve çatı bakımından fiiller, edat (türeme bilgisi ve şekilleri), basit cümle örnekleri,  pratik (Söyleneni anlama, tanıma, tanıştırma), soru sözcükleri ile uygulama.

TRH 370 / FARSÇA II**

Sınıf/Yarıyıl:3/6
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders öğrenciye Farsçanın temel gramer bilgilerini, yazma ve konuşma yetilerini kazandırma ve geliştirme amacı taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda ders şu başlıkları içermektedir: Farsçada edatlar, ism-i fail, ism-i mef’ûl, mâzî-i istimrârî, naklî mâzî, fiil çekimleri, fiil kipi, kısa Farsça metinlerin Türkçeye tercüme edilmesine, yönelik çalışmalar.

TRH 405 / ÇAĞDAŞ İSLAM ÜLKELERİ TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:4/7
Kredi/AKTS:
2/5
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında İslam milletlerinin devletleşme süreci, bağımsızlıklarını kazanmaları, bu süreç içerisinde geçirdikleri siyasi, sosyal ve iktisadi değişiklikler; kendi aralarında ve batı dünyasıyla ilişkileri tartışılacaktır.

TRH 406 /  20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:4/8
Kredi/AKTS:
2/5
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında I. ve II. Dünya Savaşı, soğuk savaş dönemi, soğuk savaş sonrası değişmelerin (SSCB’’nin dağılması, Varşova Paktı’’nın dağılması, çağdaş Türk devletlerinin oluşumu ve gelişimi, AET, Avrupa Birliği) yanında diğer önemli küresel siyasi ve ekonomik gelişmeler incelenecektir.

TRH 407 / OSMANLI-TÜRK SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ*

Sınıf/Yarıyıl:4/7
Kredi/AKTS:
2/5
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Türk Düşüncesinin Temel Problemleri, Türkiye´de Siyasi Tartışmaların Sosyolojik Arka Planı, Genç Osmanlılar, Jön Türkler, Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık, Kemalizm, Milliyetçilik, Sosyalizm tartışılacaktır. Bunların yanında derste Türkiye´nin güncel siyasi yapısını şekillendiren unsurlar ele alınacaktır.

TRH 408 / MEZUNİYET TEZİ*

Sınıf/Yarıyıl:4/8
Kredi/AKTS:
4/9
Ön koşul:
Ön koşul yok

Öğrencinin mezuniyet çalışması ile ilişkili olarak seçtiği ve danışmanı ile belirli sürelerde karşılıklı görüşerek geliştirilen bir çalışmadır. Mezuniyet tezi öğrencinin mesleki bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek, temel araştırma merhalelerini uygulayarak hazırlanan çalışmanın jüri önünde savunulmasına dayanmaktadır.

TRH 451 / TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:4/7
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında demokrasi ve temel siyasal sistemlerle ilgili temel kavramlar, Avrupa’da demokratikleşme süreci,  Osmanlı Devleti’nin genel politik yapısı, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılından günümüze değin geçen süredeki demokratik ve anayasal gelişmeler, 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının nitelikleri Türk demokrasisine katkıları, çok partili hayat tartışılacaktır.

TRH 452 / MİLLİ MÜCADELEDE KURULUŞLAR ve FAALİYETLER**

Sınıf/Yarıyıl:4/8
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından itibaren Milli Mücadele’nin bitişine kadar olan dönemdeki kongreler ve faaliyetleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti ve faaliyetleri, Heyet-i Temsiliye, Diğer Mahalli Kongreler, TBMM ve faaliyetleri, Milli Mücadele muhalifi Osmanlıcı ve hilafetçi kuruluşlar, yabancı destekli yıkıcı ve bölücü kuruluşlar (Pontus, Mavri Mira, Hınçak ve Taşnak Örgütler, Yahudi Kuruluşları) ve bunların faaliyetleri incelenecektir.

TRH 453 / TÜRK HUKUK TARİHİ**                                             

Sınıf/Yarıyıl:4/7
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında hukuk tarihinin kaynakları, Hukuk tarihinin konusu ve bölümleri, Avrupa hukukunun gelişmesi, Avrupa’da başlıca kanunların meydana gelişi, İslamiyet öncesi Türk hukuku, Osmanlı Devleti’nin hukuki yapısı, Osmanlı Devleti’nde yargı örgütleri, Tanzimat’tan sonra Türk hukuku, Tanzimat döneminde ceza ve yargılama hukukları, Meşrutiyet döneminde genel hukuk, Meşrutiyet döneminde kamu hukuku, Meşrutiyet döneminde özel hukuk, Türk ve İslam hukukunun Cumhuriyet dönemi hukuk sistemine etkileri tartışılacaktır.

TRH 454 / CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK TARİHÇİLİĞİ**

Sınıf/Yarıyıl:4/8
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Cumhuriyet dönemi tarihçiliğinin zemini vakanüvislik, Tanzimat sonrası yeni arayışlar, II. Meşrutiyet Dönemi tarih anlayışı, Tarihi Osmani encümeni, Atatürk’ün tarih anlayışı, Türk Tarih Tetkik Cemiyetinin kuruluşu gibi meseleler incelenecektir. Bu bağlamda TTK’nin Çalışmaları ve Kongreler, Türk tarih tezi ve tartışmalar, 1930lar Türkiye’sinde yerel, sosyo-ekonomik tarih çalışmaları, Cumhuriyet Tarihçilerini etkileyen Alman Ekolu, Annales Ekolü, Feodalite, Merkez Cevre İlişkileri, Asya Tipi Üretim Tarzı tartışmaları içinde Türkiye’nin Tarih yazıcılığı, Arşivler, basın, raporlar, istatistikler, fotoğraf,  Belgesel, Sinema, anılar, araştırma eserler, nesnellik ve objektiflik, resmi tarih-alternatif tarih ikilemi, sözlü ve popüler tarih meseleleri ele alınacaktır.

TRH 455 / TÜRK DIŞ POLİTİKASI**

Sınıf/Yarıyıl:4/7
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste Milli Mücadele döneminden başlayarak Türkiye’nin Batılı devletler, Sovyetler Birliği, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya gibi Balkanlardaki komşuları, Irak, İran, Afganistan, Suriye gibi doğu ve güneydeki komşuları ile ilişkileri, II. Dünya Savaşı ve savaş sonrası dönemde sırasında Türkiye’nin dış politikası, Kıbrıs Meselesi ve Türk dış politikasının önemli meseleleri tartışılacaktır.

TRH 456 / TÜRKİYE ve BALKANLAR**

Sınıf/Yarıyıl:4/8
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Balkan kavramı, bu coğrafyanın jeopolitik durumu, Osmanlı hâkimiyeti öncesi ve sonrasındaki 19. yüzyıldaki yönetimi, bağımsızlık hareketleri, Modern Balkan devletlerinin Kurulması, 1878 Berlin Kongresi ve Balkan mirası incelencektir. Bunun yanında Makedonya Meselesi, Balkan ve Dünya Savaşlarının bölgeye etkileri, Atatürk Dönemi Balkan Devletleri ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkiler, Atatürk döneminde Balkan Devletleri ve Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler, II. Dünya Savaşı ve bölgede yaşananlar, Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında Türkiye-Balkan Devletleri arasındaki siyasi ilişkiler, Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında Türkiye-Balkan Devletleri arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler, Yugoslavya’nın dağılması ve sonrasındaki gelişmeler tartışılacaktır.

TRH 457 / ORTADOĞU TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:4/7
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Ortadoğu bölgesinin siyasal tarihi ve uluslararası çerçevesinde Ortadoğu coğrafyası ve jeopolitiği,  tanımı ve genel özellikleri, bölgenin etno-dinsel yapısı, Osmanlı İm

paratorluğu öncesi bölgenin siyasal yapısı, Osmanlı’nın bölgedeki hâkimiyeti, Osmanlı Arap vilâyetlerinde mevcut olan idari, siyasi ve sosyo-ekonomik yapılar ile bu yapıların Modern Ortadoğu’nun oluşmasındaki etkileri, Osmanlı Arap vilayetleri üzerinde şiddetlenen Avrupa rekabeti ile siyasi ve ekonomik faaliyetler, I. Dünya Savaşı ve modern Ortadoğu’nun ortaya çıkışı, Osmanlı sonrası dönemde Türkiye-Ortadoğu İlişkileri, Ortadoğu ülkeleri ve temel özellikleri incelenecektir.

 

TRH 458 / SAMSUN ve ÇEVRESİ TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:4/8
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Samsun ve çevresinin tarihi coğrafyası, Samsun ve çevresinde ilk yerleşimler ve yerleşim yerleri, Gaşkalar dönemi, Yunan koloniciler devrinde Samsun, Mihridates Krallığı, Roma Hakimiyeti Dönemi, Türklerin bölgeye Gelişi, Selçuklular Devrinde Samsun ve çevresi, Komnenos İdaresi, Osmanlıların İdaresinde Samsun (Canik), 19. yüzyılda Samsun’un yükselişi, modern Samsun şehrinin oluşumu, Cumhuriyet Döneminde Samsun ve yöresi, Samsun tarihinin kaynakları ve Samsun tarihine yönelik çalışmalar incelenecektir.

TRH 459 / İŞ AHLAKI ve SOSYAL SORUMLULUK** 

Sınıf/Yarıyıl:4/7
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ve gelişimi, sosyal sorumluluk alanları, sosyal sorumluluk yönetimi, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk ilişkisi, kurum başarında sosyal sorumluluk uygulamalarının etkisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TRH 460 / TÜRKİYE’DE POPÜLER TARİHÇİLİK**                                                                   

Sınıf/Yarıyıl:4/8
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında popüler tarihçilik kavramı ve içeriği, popüler tarihin tarihi temelleri, Osmanlı döneminde popüler tarih niteliğindeki eserler ve özellikleri, sözlü tarih-popüler tarih ilişkisi, tarih-milliyetçilik ilişkisi bağlamında tarihin popülerleşmesi ve fonksiyonu, siyasal iktidarlar ve tarih, Türkiye’de akademik kurumlar ve tarih anlayışları, Türkiye’de popüler tarihin kurumları, popüler tarih yazarları, popüler tarihin konuları ve hitap ettiği kitle ve günümüzde popüler tarih ve ürünleri tartışılacaktır.

 

TRH 461 / TÜRK EĞİTİM TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:4/7
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında İslamiyet öncesi dönemde Türklerde eğitim, Karahanlılar, Selçuklular ve Anadolu Beylikleri’nde eğitim, Osmanlılarda ilköğretim, saray eğitimi, askeri eğitim, azınlık ve yabancı okullardaki eğitim, halk eğitimi, vakıfların Türk eğitim tarihindeki yeri, Tanzimat döneminde eğitim, Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi, Meşrutiyet ve Mutlakiyet dönemlerindeki Osmanlı eğitimi, Milli uyanış ve örgütlenmeye öğretmenlerin etkisi, Tevhid-i Tedrisat, Atatürk’ün Türk eğitim tarihindeki yeri, Cumhuriyet döneminde ilköğretimde, orta öğretimde, özel eğitimde yenilik ve gelişmeler, Eğitimin idari teşkilatlanması, Köy Enstitüleri, Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme politikası ve yüksek öğretim konuları tartışılacaktır.

TRH 462 / TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ**

Sınıf/Yarıyıl:4/8
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste jeopolitik ve jeostratejiyle ilgili tanımlar, başlıca kuramlar, Günümüzde jeopolitik ve jeostratejik görüşler, Jeopolitik ve jeostratejik açılardan güç merkezleri, Türkiye’nin yeri ve konumu: Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri, matematiksel konum özellikleri, özel konum özellikleri (komşular), ülke grupları özellikleri (siyasi, askerî, ekonomik, kültürel organizasyonlar), Türkiye’nin fiziki özellikleri (iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü), sosyoekonomik özellikleri (nüfus, yerleşimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaşım, turizm) incelenecektir.

TRH 463 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN KAYNAKLARI**

Sınıf/Yarıyıl:4/7
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonraki sürecin tarihini aydınlatan belgeler, dokümanlar, süreli yayınlar ve kitapların tanıtımı, tahlili ve tenkidi yapılacaktır.

TRH 464 / TÜRK İNKILABININ TEMELLERİ**

Sınıf/Yarıyıl:4/8
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öncelikle inkılap, ihtilali, devrim, isyan gibi kavramlar ve tarihsel zeminleri, inkılabın evreleri ve kıstası tartışılacaktır. Sonrasında Türk İnkılabını hazırlayan tarihi ve güncel koşullar, Türk İnkılabının dâhili ve harici sebepleri ele alınacaktır. Bunların yanında Türk İnkılabının Osmanlı Dönemi; Osmanlı yenileşme sürecinin başlaması, Tanzimat, Islahat ve Meşrutiyet hareketleri, Türk İnkılabının Temel özellikleri, Atatürk’ün inkılap anlayışı, Türk inkılabı ve hedefleri, siyasal, sosyal, eğitim ve hukuk alanında inkılaplar, Türk inkılabının niteliği ve temel ilkeleri tartışılacaktır.

TRH 465 / ORYANTALİZM**

Sınıf/Yarıyıl:4/7
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Oryantalizmin ortaya çıkışı ve tanımı, Batı-Doğu ayrımı, Batı düşüncesinde doğu algısı, Ontolojik ve epistemolojik yaklaşımlar, Kolonyalist eğilimler ve oryantalizmin buna etkisi tartışılacaktır. Bu bağlamda Batı dışı coğrafyaların modernleşme algısı ve Oryantalizmin siyasileşmesi incelenecektir. Böylece Edward Said in oryantalizm yaklaşımı ve algısı irdelenecektir.

TRH 466 / SİYASET BİLİMİ**

Sınıf/Yarıyıl:4/8
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında siyaset, siyaset bilimi ve siyasal iktidar kavramları tartışılacaktır. Bunların yanında devlet kavramının tanımı, öğeleri, özellikleri, felsefi temelleri, bürokrasinin tanımı yanı sıra liberalizm, sosyalizm ve milliyetçiliğin doğuşu, bu ideolojilerin özellikleri, teorisyenleri ve fikirleri ele alınacaktır.

TRH 467 / OSMANLI’DAN CUMHURİYET İSKÂN ve GÖÇ**

Sınıf/Yarıyıl:4/7
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste Kırım Harbi, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi) ve Balkan Savaşları (1912-13), I. Dünya Savaşı sırasındaki göçler ile bu dönemde ortaya çıkan nüfus hareketleri yanında Türkiye Cumhuriyeti döneminde ortaya çıkan mübadelelere odaklanılacaktır. Sonunda Balkan ülkelerinden ve Kafkaslardan Türkiye’ye, Türkiye’den İsrail ve Kıbrıs’a yapılan göç ve nüfus hareketleri ile bunların devlete, topluma ve bireylere yansımaları ele alınacaktır.

TRH 468 / TÜRK BASIN TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:4/8
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste Osmanlı’da Devleti’nde (Türkiye’de) matbaacılık ve ardından gazetecilik faaliyetlerinin başlangıç dönemlerine ilişkin bilgi verilecektir. Gazeteciliğin Batı’dan yaklaşık 200 yıl gecikmeli olarak görülmesinin nedenleri, Batı’da haberciliğin doğuşu,  Gazeteciliğin Türkiye’de gelişim süreci, Tanzimat Dönemi, Meşrutiyet Dönemi, 2. Meşrutiyet Dönemi, İttihat ve Terakki Dönemi, Mütareke Dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk basını, dönemin siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel anlamda tartışılacaktır.

TRH 469 / OSMANLI’DA MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ**

Sınıf/Yarıyıl:4/7
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu ders kapsamında milliyetçilik kavramı ve ortaya çıkışı, milliyetçilik teorileri ve Osmanlı millet sisteminin dönüşümü,  Fransız ihtilali ve etkileri, Osmanlı Devleti’ndeki milliyetçilik hareketlerinin ortaya çıktığı siyasî konjonktür, milliyetçilik hareketlerinde Osmanlı gayrimüslimleri, 19. yüzyılda çıkan ayaklanmalar ve bağımsızlık hareketleri, Sırp, Yunan, Bulgar ve Ermeni vs. isyanlarının uluslararası bağlantıları, Osmanlı Devleti’nin isyanlar ve bağımsızlık hareketlerine karşı aldığı önlemler Tanzimat ve Islahat Fermanları, millet nizamnameleri konuları incelenecektir.

TRH 470 / TÜRK İDARE TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl:4/8
Kredi/AKTS:
2/3
Ön koşul:
Ön koşul yok

Bu derste Türkiye’de idarenin kökenleri olarak İslam, Selçuklu, Roma mirası ve diğer etkenler ele alınarak Osmanlı Klasik Döneminin oluşumu açıklanacak ve bu dönemin temel idari mekanizmaları üzerine odaklanılacaktır. Bu dönem bir klasik imparatorluk yapısı olarak benzerleriyle karşılaştırılacak ve bozulma ve çözülme dönemleri de modernleşme kavramıyla birlikte değerlendirilecek ve Tanzimat süreci incelenecektir. Son olarak Cumhuriyet devrimlerinin kökenleri tartışılacaktır.