Akademik Kadro

Mehmet ÇOG
Bölüm Başkanı, Tarih Bölümü
Prof. Dr., Ortaçağ Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D., 2004, Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kafkasya Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Dönemi İslam Tarihi Yazıcılığı, Ortaçağ Ermeni Tarihi, Ortaçağ İslam-Bizans İlişkileri.
Seçilmiş Çalışmaları: Yüksek lisansını 1997 yılında Fırat Üniversitesinde “20. yüzyıl Çorum Tarihi ve İnanç Coğrafyası”, doktorasını 2004 yılında Ankara Üniversitesinde “II. Meşrutiyet Dönemi İslam Tarihçiliği (1908-1918)” başlıklı tezleriyle tamamladı. VII-X. Yüzyıllarda Güney Kafkasya ve Müslüman Araplar ve Vezirköprü Nüfus Defteri adlı kitapları kaleme almıştır. Makalelerinden bazıları “İslam-Bizans İlişkileri Bağlamında ‘Pavlikanlar’ Üzerine Bir Değerlendirme,” “Emeviler ve Abbasiler Dönemi Hazar-Arap İlişkileri,” ve “II. Meşrutiyet Dönemi İslam Tarihçiliğimiz” başlıklıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1507
YÖKSİS CV  AcademiaGoogle Scholar


 

Mehmet BEŞİRLİ
Eskiçağ Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr., Tarih Bölümü
Eğitim: Ph.D., 1999, Humboldt-Universitaet zu Berlin

Araştırma Alanları: Osmanlı Tarihi, Kent Tarihi (Karadeniz Kentleri), Modernleşme Tarihi, Osmanlı-Alman Siyasi Ekonomik Askeri İlişkileri.
Seçilmiş Çalışmaları: 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde “XIX. Yüzyılın Başlarında Samsun Şehri (1755 Numaralı Samsun Şeriye Siciline Göre)” teziyle yüksek lisansını, 1999 yılında Humboldt-Universitaet zu Berlin’de “Die europäische Finanzkontrolle im Osmanischen Reich von 1908 bis 1914” teziyle doktorasını tamamladı. Die europäische Finanzkontrolle im Osmanischen Reich in der Zeit von 1908 bis 1914, XIX Yüzyılın Başlarında Bir Âyanın Yaşamından Kesitler: Zile Âyanı İlbaşıoğlu Küçük Ahmed Ağa ve Orta Karadeniz Kentleri Tarihi I: Tokat (1771 -1853) adlı kitaplar kaleme almıştır. “19. Yüzyılın İlk Yarısında Tokatta Fiyatlar,” “Tokat Voyvodalığı, 1774-1842,” “II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Ordusunda Alman Silahları” ve “Osmanlıda Modernleşme ve Aydınlar, 1789-1908” yayımlanmış makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1506
YÖKSİS CV Google Scholar


 

Songül ÇOLAK
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr., Tarih Bölümü

Eğitim: Ph.D 1999-Humboldt-Universitaet zu Berlin

Araştırma Alanları: Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi Diplomasisi, Klasik Dönem Osmanlı Tarihi, Osmanlı Tarihi Metinleri
Seçilmiş Çalışmaları: 1992 yılında ‘‘1530 (H. 937) Tarihli Tahrir Defterine Göre Darende Kazası’’ adlı yüksek lisans tezini ve ‘‘Die Bedeutung des Geschichtsschreibers Ahmed b. Mahmud und seines Werkes Tarih-i Göynüklü als Quelle für die Geschichte des Osmanischen Reichesim 18. Jahrhundert (1999)’’ adlı doktora tezini yazdı. “Avusturya Elçiliği Esnasında 1688-1692 Zülfikâr Paşa’nın Lehistan Vekilleri ile Yaptığı Sulh Müzakereleri”, Belleten no.267, (2009), “Aziz Efendi’nin Risalesine Göre 17. Yüzyılda Osmanlı Merkez Ordusunun Durumu’’ (2010) adlı çalışmalar, makalelerinden bazıları olup, IV. Murad’ın Bağdad Seferi Menzilnâmesi (1638) ise kitaplarından bazılarıdır

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1510
Ofis Saati: Çarşamba 13.00-14.00

YÖKSİS CVAcademia – Google Scholar


 

Özgür YILMAZ
Ortak Dersler Bölümü Başkanı
Doç. Dr. , Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Eğitim: Ph.D., 2012, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Tanzimat Dönemi Osmanlı taşrası, Karadeniz’in sosyo-ekonomik yapısı, Yerel tarih ve kaynakları, Seyahatname literatürü, Fransız konsolosluk teşkilatı ve konsolosluk faaliyetleri
Seçilmiş Çalışmaları: 
2006 yılında, ‘‘Batılı Seyyahlara Göre Trabzon (1808-1878)’’ adlı yüksek lisans tezini ve 2012 yılında ise, ‘‘Tanzimat Döneminde Trabzon’’ adlı doktora tezini yazdı. The Last French Diplomatic Agent in Samsun: Ramire-Pie-Maxime Vadala and His Consulate (1925-1934)”, “Diplomacy As A Source of Travelogues: The Case of Pierre Amédée Jaubert in Persia in 1805-1806”, “An Italian Physician in the Caucasian Migration of 1864: The Mission of Dr. Barozzi in Trabzon and Samsun”, “ Tanzimat Döneminde İsyancı Bir Ayan Profili: Acaralı Kör Hüseyin Bey Hadisesi”, “Güney Karadeniz’de Yeni Fransız Politikası: Pascal Fourcade ve Sinop Konsolosluğu  (1803-1809)”, “Osmanlı Şehir Tarihleri Açısından Yabancı Seyahatnamelerin Kaynak Değeri”, “İzmir’in Salgın Hastalıklar Tarihine Bir Katkı: Avrupalı Hekimlerin Gözüyle 1865 Kolera Salgını” makalelerinin bazılarıdır. “Trabzon-Erzurum Yolunda Dair Akîm Kalan Yabancı Bir Girişim: Laurent Reboul’un Yol İmtiyaz Talepleri”, “Mahalli Tarihin Kaynağı Olarak Seyahatnameler: Örnek Çalışmalar, Yöntem ve Yaklaşımlar”, “Tanzimat Dönemi Şehir Tarihi Çalışmaları Üzerine Bir Deneme”, başlıklı kitap bölümlerini yazmıştır. “İstanbul’da Kolera:1848 Salgını Üzerine Bir İnceleme”, “ Kırım Savaşı Öncesinde Osmanlı Ordusu” ve “Doğu’ya Seyahat, Bir Fransız Konsolosun Gözüyle 1830’ların Trabzonu’ndan Siyaset ve Toplum” çeviri ve editörlüklerini yaptığı eserleri arasındadır. 

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B206
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1516
YÖKSİS CVAcademia – Google Scholar


 

Cumhur BEKAR
Bölüm Başkan Yardımcısı, Tarih Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D. 2019, Universiteit Leiden

Araştırma Alanları: Erken modern Osmanlı siyasi ve entelektüel tarihi; Osmanlı tarih yazımı ve siyaset düşüncesi; karşılaştırmalı imparatorluklar tarihi ve modern Avrupa entelektüel tarihi ana çalışma konuları arasındadır. Şu anda Köprülü ailesinin yükselişini Avrasya İmparatorlukları bağlamında ele alan bir kitap çalışması yürütmektedir. 1687 isyanını ele alan bir kitap projesi ile IV.Murad dönemi üzerine bir kaç makale yakın zamandaki tamamlanacak çalışmalarından bazılarıdır.
Seçilmiş Çalışmaları: “A New Perception of Rome, Byzantium and Constantinople in Hezarfe Hüseyin’s Universal History “ (2011) adlı yüksek lisans ve “ The Rise of the Köprülü Family: The Reconfiguration of Vizierial Power in the Seventeenth Century” (2019) adlı doktora tezlerini yazdı. “The Rise of the Köprülü Household: The Transformation of Patronage in the Ottoman Empire in the Seventeenth Century” (2020), “Hollanda’da Osmanlı Çalışmalarının Tarihi“ (2020), “Köprülü Mehmed Paşa’nın Osmanlı Tarih Yazımında Değişen Algısı” (2019), “Hezarfen Hüseyin’in Evrensel Tarihinde Yeni Bir Bizans ve Konstantinopolis Algısı “ (2018) ve “Leiden Üniversitesi Kütüphanesi’nde Bulunan Kısa Bir 17. Yüzyıl Osmanlı Tarihi” (Ayşe Gökçen Yücel ile) (2017), makale ve kitap bölümlerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B206
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |

YÖKSİS CV Academia – Google Scholar


 

Aydanur KOCABIÇAK
Araştırma Görevlisi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D., Erciyes Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Ön Asya Tarihi, Mezopotamya Tarihi, Asur ve Babil Ritüelleri, Namburbi Ritüelleri, Çivi Yazıları (Akadca-Sümerce), Mezopotamya Tanrıları, Anadolu’nun Tarihi Çağları, Eskiçağ Anadolu Uygarlıkları, Antik Yunan, Roma-Bizans Tarihi.
Seçilmiş Çalışmaları: “Yüksek lisansını 2015 yılında ‘‘Eskiçağ Önasya Medeniyetlerindeki Tanrı-Kral İlişkileri ve Eski Türk Kut Anlayışıyla Benzerlikleri’’ adlı tezini Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Şu anda aynı bölümde ‘‘Namburbi Ritüelleri’’ adlı doktora tezine devam etmektedir.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B 202
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1539
YÖKSİS CVGoogle Scholar


 

Cevat SUCU
Araştırma Görevlisi, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D., Sabancı Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Geç Ortaçağ Kültürel ve Entelektüel Tarihi, Okültizm ve Ezoterisizm, Modern Öncesi Ansiklopedik Kültür, Edeb, Osmanlı Edebiyat Tarihi, Geç Ortaçağ ve Erken Modern Dönem Dini-Siyasi Meşruiyeti.
Seçilmiş Çalışmaları: İlk yüksek lisansını 2017 yılında “Rûm’da Kozmopolit Model Kurmak: Dâʿî ve 15. Yüzyıl Osmanlı Metin Kültürü” başlıklı teziyle Bilkent Üniversitesinde tamamladı. İkinci yüksek lisans çalışmasını 2020 yılında Central European University (Viyana-Budapeşte) Ortaçağ Çalışmaları bölümünde “The Marvelous Sciences in Acebü’l-Üccâb: Disseminating and Reframing of the Occult Knowledge for the Ottoman Audience in the Early Fifteenth Century” başlıklı teziyle tamamladı. Halen Avrupa Konseyi’ne bağlı “Ottoconfession: The Fashioning of a Sunni Orthodoxy and the Entangled Histories of Confession-Building in the Ottoman Empire, 15th-17th Centuries” ve Tübitak’a bağlı “Ezop Alla Turca: Tanzimat Öncesi Döneme ait Ezop Tercümelerinin Kültürel Çeviri Bağlamında İncelenmesi” projelerinde görev almaktadır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A 210
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
YÖKSİS CV Academia – Google Scholar